Menu openen Menu sluiten

Civil society

Deze maatregel is gericht op de omgeving van jongeren in het VO en MBO. Hiermee willen wij indirect de jongeren bereiken. Tevens is er aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie en uitgevallen jongeren zonder Startkwalificatie (en zonder werk). Indien gewenst zullen het primair onderwijs en jongeren met een startkwalificatie ook mee worden genomen. 

Nog steeds worstelen jongeren om uiteenlopende redenen met problematiek en zij missen daarbij de juiste begeleiding en ondersteuning. Het huidige systeem zorgt ervoor dat er indicaties nodig zijn, die maken dat problemen groter worden gemaakt, voordat er ondersteuning komt. Tevens is het de vraag of al deze indicaties nodig zijn of dat huidige pedagogische problemen andere eisen stellen aan de volwassenen rondom jongeren. De maatschappij is veranderd, waardoor er ook andere aspecten worden gevraagd van docenten en ouders. Hoe volwassenen met de jeugd om gaat, is tevens wezenlijk anders. De vraag is dan ook ‘Hoort dit bij het opgroeien en opvoeden? Of is er een groter probleem?’ Deze vraag kan onmogelijk door een docent of ouder alleen beantwoord worden, hierover moet breder gesproken worden.

Wat gaat deze maatregel verbeteren?
We beogen de volgende doelen met deze maatregel:
– het normaliseren van gedrag bij kinderen;
– Het voorkomen van indicering;
– Eén loket voor ondersteuning;
– Samenwerking bevorderen met partijen in de omgeving van het kind: ouders, familie,
kinderopvang, buurt, sport, hobby enzovoort;
– Steunpilaren voor jongeren creëren: meer (jong)volwassenen waarmee de jongere in gesprek
kan en bij kan experimenteren in een veilige omgeving om zo te zoeken naar de eigen normen
en waarden;
– Gebruik maken van de voorzieningen, organisaties en mensen die er al zijn;
– Visie ontwikkeling op jongeren en hun omgeving, onder andere door jongeren zelf.

Wat is de activiteit?
Met de Zorgregio is de samenwerking rondom jongeren gestart. Met hen deelt Ferm de visie dat
preventie, normaliseren en goed onderwijs essentieel zijn om te zorgen dat er minder jongeren in de hulpverlening komen. Het gesprek tussen onderwijs, zorg en ouders wordt veelvuldig gevoerd, maar veelal spreekt men niet elkaars taal. Daarnaast ontbreekt het vaak aan het delen en bespreken van elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden: ‘we denken dat we het wel snappen en weten’. Het doel is om de gehele omgeving van de jongeren te versterken. Pedagogische vraagstukken worden z.s.m. opgepakt en leiden niet tot problematisering. Samen wordt gekeken hoe het vraagstuk zo normaal mogelijk op te pakken en daarbij gebruik te maken van de natuurlijke pedagogische omgeving. Orthopedagogische vraagstukken wordt z.s.m. opgepakt en de inzet is het minimaliseren van de problematiek. Hierbij is speciale aandacht voor:
– Ouderbetrokkenheid;
– Samenwerking;
– Dezelfde taal spreken;
– Het juiste gesprek aangaan;
– Aandacht voor zowel de formele als informele mensen rondom kinderen/jongeren (denk ook
aan kinderdagverblijven et cetera).

Mogelijke activiteiten waar we aan denken zijn:
– Ontwikkelingsplekken creëren, waarbij mensen en organisaties samenwerken aan
normalisatie, persoonlijkheidsontwikkeling en groei en daarbij een plek bieden voor jongeren;
– investeren in burgerschap bij kinderen;
– ruimte bieden voor gesprekken;
– gezamenlijke trainingen/cursussen/workshops;
– gesprekken organiseren om begrip te creëren en bruggen slaan tussen organisaties;
– kennisdeling, o.a. over omgaan met gedragsproblematiek, vechtscheidingen.

We starten vanuit bijeenkomsten en een eerste training, gericht op de normale ontwikkeling van kinderen, met diverse partners en zetten in op een organische groei richting de doelstellingen. Veel mensen willen een verandering en door hier op behoefte op in te zetten en mensen samen te voegen gaan ontwikkelingen sneller en beter.
Deze maatregel sluit aan bij de bevindingen uit maatregel 2: Aansluiting bij Jongeren.

Aantallen
Door in te zetten op de omgeving van de jongere worden indirect veel meer jongeren bereikt dan we aanvankelijk beogen in het kader van VSV. Tevens is de verwachting dat een versterkte leefomgeving juist ook op de lange termijn effect oplevert als het gaat om VSV, maar ook als het gaat om de afname van zorg- en hulpverleningstrajecten, ondersteuningsbehoefte in het onderwijs en werkloosheid.