Menu openen Menu sluiten

Doorstroom

Deze maatregel is vooral gericht op jongeren in een kwetsbare positie, op (risico-) jongeren in het VO en het MBO en op uitgevallen jongeren zonder SK (en zonder werk), de zogenoemde oud-vsv-ers. Ook jongeren die het in eerste instantie niet nodig lijken te hebben, kan toch een steuntje in de rug gegeven worden, zodat zij beter in de doorstroom worden ondersteund.

“De arbeidssituatie is voor 1328 jongeren uit de totale groep van 3799 VSV-ers niet bekend..()… (het is niet duidelijk waarom voor een omvangrijke groep 18-plussers gegevens over werk en inkomen onbekend zijn).”  Deze maatregel verbetert de (monitoring op) uitvoer van de overdracht van JiKP van onderwijs naar Dagbesteding, Arbeid of Vervolgonderwijs. De samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten is hierbij essentieel. Gedurende de onderwijsloopbaan wordt de jongere ondersteund om zich te kunnen gaan bewegen op de arbeidsmarkt. Deze koppeling zal ook bij (jong-)volwassenen moeten blijven bestaan, opdat arbeidskrachten zich blijven ontwikkelen en verbeteren, wat essentieel is in een snel veranderende maatschappij. Dat vraagt op visie en aanpak (sub-)regionale samenwerking t.b.v. een realistische koppeling van onderwijs en bedrijfsleven. Ultiem doel is de terugkeer in het onderwijs van oud-vsv-ers.

Wat gaat deze maatregel verbeteren?
Er wordt op individuele basis voortdurend gezocht naar mogelijkheden om terug te keren in het onderwijs, en zodoende alsnog een startkwalificatie te halen. Uitgangspunt voor deze maatregel is de onderlinge afstemming tussen de partners om zo blokkades in deze trajecten te voorkomen, waarbij het perspectief voor de jongere centraal staat. Daarbij is het noodzakelijk om in gezamenlijkheid te bepalen wie op welk moment de regie heeft voor het traject van de jongere. Dat zal in de gezamenlijke aanpak telkens duidelijk moeten worden.  “Ook de beschikbaarheid van werk/bbl-leerwerkplekken en bpv plekken is een belangrijk aandachtspunt, zeker in verband met de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. (..) De beschikbaarheid komt in het gedrang. Juist de kwetsbare doelgroep en jongvolwassenen zonder startkwalificatie ondervinden hier gebruikelijk de meeste hinder van. Zij verdienen aanvullende aandacht vanuit de VSV-aanpak in de komende jaren.”

Wat zijn de activiteiten?
De Kwetsbare Overstap
Voor de jongeren in een kwetsbare positie die de overstap maken van VSO, Pro en Entree naar een vervolgstap in hun carrière, zijn we in een eerder stadium al gestart met de implementatie van gezamenlijke werkprocessen, ondersteund door het programma ‘Grip’ of ‘Kwetsbare Overstap’ van Intergrip zodat het RMC haar monitortaak kan uitvoeren. Gezien de omvang van het netwerk zal de gehele 4 jaar ingezet worden om de implementatie mogelijk te maken.

Experimenteerruimte Arbeid: We stimuleren de (door-)ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktvoorbereiding in de regio en sluiten hiervoor aan bij het wetsvoorstel Sterk Beroepsonderwijs zoals dat per 1 augustus 2020 van start gaat. Voor het initiëren van passende activiteiten is de samenwerking met een Entreeopleiding (of het gehele MBO) noodzakelijk.
Oud-VSV-ers worden geholpen om hun weg te vinden naar de schoolbanken om indien mogelijk alsnog hun startkwalificatie te halen, eventueel in combinatie met een plek op de arbeidsmarkt.
Ook is er aandacht voor het verruimen van het aantal beschikbare BBL plaatsen voor deze doelgroep, waarbij de onderstaande partners kunnen worden ingezet.
Trajectbegeleiding: Daarnaast wordt mogelijk geïnvesteerd in trajectbegeleiders ter ondersteuning van alternatieve leertrajecten. Voor deze maatregel zoeken we de samenwerking met Factor Werk, Leerwerkbedrijven, CleanTech, Gemeenten (RMC, W&I, WMO), UWV, SBB en Onderwijs (VO, PrO, VSO, MBO).

Aantallen:
Deze maatregel richt zich voor het uitbreiden van het aantal bpv-plaatsen en BBL-werkplekken op MBO leerlingen in de BBL-leerroute. Op dit moment bevinden zich 11.194 leerlingen in het MBO (BOL en BBL). Voor de implementatie van de Kwetsbare Overstap richt de maatregel zich op termijn op 1100 leerlingen die binnen de kwetsbare doorstroom de overstap maken naar onderwijs, arbeid of dagbesteding.