Menu openen Menu sluiten

Aandacht voor onderwijs

Deze maatregel is gericht op jongeren in het VO en het MBO. Dit is de reguliere VSV-doelgroep.


Wat willen we doen?

De maatregel zal het voortijdig schoolverlaten, met name waar dat voort komt uit een verkeerde studie- en beroepskeuze terugdringen. De voorbereiding van de overstap naar vervolgonderwijs in LOB heeft daarom vanuit VSV-doelstellingen blijvend aandacht. Gestreefd wordt naar een beroepskeuze die optimaal aansluit bij zowel de toekomstwensen als de capaciteiten van de leerling.

Tevens zal de maatregel zich richten op het terugdringen van verzuim en met behulp van extra inzet van het RMC worden jongeren beter gemonitord en worden sneller (tijdelijke) alternatieven geboden voor periodes van ernstige twijfel of opeenstapeling van problematiek.

 • LOB-activiteiten: het uitbreiden van een LOB-platform over de regio en met meerdere schooltypen.
 • Verzuimmaatregelen:
  • Extra inzet RMC: het voortijdig oppakken van verzuimmeldingen door het onderwijs, d.w.z. vóór de wettelijke termijn. Tevens gesprekken voeren op vindplaats: in de school.
  • Terugkeergesprekken: VSV-ers van het huidige schooljaar oproepen om een coaching gesprek aan te gaan met als doel terugleiden naar het onderwijs,
  • Extra activiteiten verzuim 18+: experimentele ruimte voor onderwijs en gemeenten om nieuwe activiteiten te proberen die verzuim van 18+ jongeren zal terugdringen. Criterium is de regionale verbinding tussen deelnemende instanties.
 • In-Doorklas: een voorziening voor regionale switchers om zich voor te bereiden op de nieuwe opleiding, gesitueerd bij Aventus.
 • Time-outvoorziening: alternatieve leertijdbesteding voor jongeren die tijdelijk niet in reguliere groepen kunnen functioneren. Voor de (regionale) ontwikkeling hiervan wordt gebruik gemaakt van experimenteerruimte.
 • Niveau 3 & 4: sterk gestuurde activiteiten door de MBO-scholen gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door niveau 3 en 4 studenten. Er wordt ingezet op de ontwikkeling en uitproberen van projecten zo mogelijk uitgevoerd in gezamenlijkheid (meerder MBO’s en RMC)

Van hoeveel jongeren willen we voorkomen dat ze voortijdig school verlaten?

Het aantal nieuwe vsv-ers in de regio bedroeg in 2014-2015 608 (VO+MBO).
In het schooljaar 2014-2015 verlieten uit MBO 3/4 zo’n 318 jongeren voortijdig het onderwijs. Dit waren er 151 uit MBO 2 en 54 uit MBO 1.
Met deze maatregel beogen wij alle jongeren in het VO (VMBO, HAVO, VWO) en MBO te bereiken, direct of indirect. Dit zijn er ongeveer 37.195[1] , verdeeld over:

VO onderbouw: 11.091
VMBO bovenbouw: 5.992
HAVO bovenbouw: 4.286
VWO bovenbouw: 4.497
MBO: 11.329

De intentie is om activiteiten te ontplooien die op de lange termijn effect hebben voor deze jongeren, zodat zij op deze activiteiten terug kunnen vallen en deze als ondersteunend ervaren.
De inzet is om een reductie van 40 vsv-ers per jaar te realiseren uit MBO 3/4. (totaal schoolgaand 8.767)
De inzet is om een reductie van 20 vsv-ers per jaar te realiseren uit MBO 2. (totaal schoolgaand 2.198)
De inzet is om een reductie van 20 vsv-ers per jaar te realiseren uit MBO 1. (totaal 364)

Het totaal aantal in reductie komt dan neer op:    4 x 40 = 160 MBO 3 en 4
4 x 20 = 80 MBO 2
4 X 20 = 80 MBO 1

[1] Cijfers per 1 oktober 2015 uit de Regionale Analyse RMC-regio Stedendriehoek door KBA Nijmegen