Menu openen Menu sluiten

Civil society

Deze maatregel is gericht op overbelaste jongeren in het VO en het MBO. Er is ruime aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie en uitgevallen jongeren zonder startkwalificatie (en zonder werk).


Wat willen we doen?

Deze maatregel beoogt het zorgaanbod binnen het onderwijs en de gemeente inde regio met elkaar te verbinden en deze beter toegankelijk te maken met het oog op het welzijn van alle jongeren die daar op één of ander moment in hun (school)loopbaan behoefte aan hebben. Het motto is: één kind, één gezin, één plan.

Deze maatregel draagt bij aan zowel een verminderd aantal schoolverlaters als aan het verstevigen van een sluitend vangnet.

  • Plusvoorziening/coördinatiepunt: combinatieprogramma van zorg en hulpverlening onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en met de jongere voorop staat. Er is een vaste coördinator aangesteld voor een gezamenlijk regionaal aanmeldpunt waar begeleiders overbelaste jongeren kunnen aanmelden voor plaatsing in een maatwerktraject. Deze heeft dan ook verbinding met schoolmaatschappelijk werk en zorgcoördinatoren. Middels het schakelpunt (maatregel Aandacht voor Overstappen) is er verbinding met Jeugdhulpverlening, CJG, Wijkteams leerplicht, RMC etc.
  • Versterken verbinding CJG/wijkteams/kernteams/OZS/OZC: De expertise bij de wijkteams/CJG’s wordt beter toegankelijk voor het onderwijs door contactpersonen per wijkteam te betrekken bij de zorgvraag van de jongere. School sluit aan bij casusbesprekingen. Er wordt een casemanager aangewezen. Wijkteams zijn op de hoogte van de aangeboden zorg in de wijk, hierdoor is de zorg dicht bij de jongere/het gezin.

Het OZC biedt extra ondersteuning voor de scholen van het Samenwerkingsverband VO in de regio Zutphen met als doel bruggen te slaan en het verbinden van de zorg. De uitvoeringspraktijk van het OZC wordt niet met VSV-middelen gesubsidieerd.


Van hoeveel jongeren willen we voorkomen dat zij voortijdig school verlaten?

De plusvoorziening richt zich op alle jongeren die overbelast zijn en in staat zijn een startkwalificatie te halen.

De ervaring leert dat er, afhankelijk van de behoefte/vraag van de jongere, er een gemiddeld budget van € 1.500,= nodig is per maatwerktraject.

De verwachting is 100 jongeren per jaar te bereiken, waarvan 60 in het MBO en 40 in het VO. Dit komt neer op 400 jongeren gedurende de gehele looptijd van het programma. Hiervan zullen 250 jongeren uiteindelijk niet voortijdig uitstromen.