Menu openen Menu sluiten

Doorstroom

Deze maatregel is gericht op jongeren in een kwetsbare positie, op (risico-) jongeren in het VO en het MBO en op uitgevallen jongeren zonder SK (en zonder werk).


Wat willen we doen?

Deze maatregel verbetert de voorbereiding op en toeleiding naar arbeid en verzorgt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, werkgevers en gemeenten. De samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten is hierbij essentieel en daarbij is het van belang om de verschillende financiële bronnen te benutten om een doorlopend traject voor de jongeren in te zetten. Uitgangspunt voor deze maatregel is de onderlinge afstemming tussen de partners om zo blokkades in deze trajecten te voorkomen. Het deel arbeidsvoorbereiding kan ondersteund worden vanuit VSV-middelen. Arbeidsmarkttoeleiding is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en dient gefinancierd te worden uit de Aanpak jeugdwerkloosheid en Participatiemiddelen.

  • Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktvoorbereiding/-toeleiding: voorbeeld is MatchPOinD (Matchen Passend Onderwijs in Deventer), een samenwerkingsverband tussen de scholen voor VSO en praktijkonderwijs in Deventer met als doel de arbeidsmarkttoeleiding gezamenlijk op te pakken. Voorwaarde is dat er afstemming is met de entreescholen en met de gemeente.
  • Kwalificatiedriehoek, jobcoaches, Harrie©, Boris: benutten van verschillende aspecten ter verbetering van de begeleiding bij stages/leertrajecten in bedrijven. Door het inzetten van kwalificatiedriehoeken blijft de samenwerking tussen leerling, bedrijf en school inzet van gesprek en focus.
  • Alternatieve leertrajecten: ontwikkelen van leertrajecten die jongeren de kans geeft anders hun startkwalificatie te halen dan in de schoolbanken. Dit zijn tijdelijke trajecten, mogelijk passend in het servicedocument van OCW.
  • Experimenteerruimte is nodig om uit te proberen welke mogelijkheden er zijn voor passende arbeid.


Van hoeveel jongeren willen we voorkomen dat zij voortijdig school verlaten?

Ongeveer 317 jongeren in een kwetsbare positie stromen niet door naar onderwijs.

De inzet is om jaarlijks 40 jongeren met deze maatregel te bereiken. Dit komt neer op 160 jongeren gedurende de gehele looptijd van het programma die we met deze maatregel een passend perspectief kunnen bieden op de arbeidsmarkt, of uiteindelijk toch in onderwijs.