Menu openen Menu sluiten

Jongeren

Deze maatregel is in eerste instantie gericht op jongeren in een kwetsbare positie om zo de overstap van school naar school te optimaliseren. Tevens richten we ons op jongeren in het VO en het MBO die de overstap maken naar een ander schooltype en op oud vsv-ers die de stap terug naar school willen zetten.  


Wat willen we doen?

Door onze aandacht te vestigen op alle overstapmomenten in de (school)loopbaan van de jongere zorgen we ervoor dat zij minder kwetsbaar zijn en daardoor succesvoller bij het verwerven van een passende plaats in de maatschappij.

  • DDD/Overstapuitbreiding: Het DDD verdient nog 2 jaar de nodige aandacht om de implementatie ervan te vervolmaken. Voor het vereenvoudigen van de RMC-taak om kwetsbare jongeren te monitoren wordt onderzocht welke behoeften er zijn om deze leerlingen op te nemen in het bestaande systeem de Overstap, waar Leerplicht bij betrokken is.
  • ISA: intakeprocedure waarbij Onderwijs en Gemeente de verantwoordelijkheden met elkaar verbinden. De pilot heeft gedraaid in Apeldoorn, subregio’s onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding. Ideaal is de procedure schoolonafhankelijk beschikbaar te maken voor alle jongeren in de regio.
  • Schakelpunt: Samenwerkingsvorm waarbij betrokken functionarissen bij elkaar komen om casussen van jongeren te bespreken. Doel is om vanuit mogelijkheden van de jongere een passende plek te vinden. Onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn om regionaal uit te breiden zonder lokale kleur te verliezen.
  • Havistenprogramma: programma dat beschikbaar op het MBO om de overgang van Havisten die de overstap maken naar MBO te verbeteren.
  • Experimenteerruimte/Transfercoach: Inzet van een transfercoach tussen het VO/PRO/VSO en het MBO, een docent van de toeleverende school die oud-leerlingen begeleidt die net aan MBO-opleidingen begonnen zijn.


Van hoeveel jongeren willen we voorkomen dat zij voortijdig school verlaten?

In de Stedendriehoek maken jaarlijks zo’n 1200 jongeren in een kwetsbare positie de overstap naar het vervolgonderwijs of komen buiten het onderwijs terecht. Zo’n 900 jongeren komen in het vervolgonderwijs (entree/MBO-2) terecht en 300 jongeren vinden buiten het onderwijs een plek. Jaarlijks maken 135 ongediplomeerde havisten de overstap naar MBO 3/4. De maatregel bereikt al deze jongeren.

De inzet is om 35 jongeren van het totaal per jaar te bereiken met deze maatregel. Dat komt neer op 140 jongeren gedurende de gehele looptijd van het programma.