Menu openen Menu sluiten

Onderwijs

Deze maatregel is gericht op alle jongeren in het PrO, VSO, VO en het MBO. Dit is de reguliere VSVdoelgroep en de doelgroep Jongeren in een Kwetsbare Positie. Daarnaast zal ook het PO betrokken
worden bij vraagstukken waar zij in de aanloop betrokken willen en kunnen zijn.

Wat gaat deze maatregel verbeteren?
“De basis op orde en voorkomen is beter dan genezen” Passend bij de motto’s van de huidige vsv-aanpak in de regio Stedendriehoek (‘Van problematiseren naar normaliseren’, ‘Hoe preventiever, hoe beter’ en ‘Terug naar de bedoeling’) is het van belang te (blijven) werken aan het pedagogisch en didactisch klimaat, de basis van het onderwijs. Vijf jaar na de start van passend onderwijs zien we dat er een andere manier van kijken ontstaat. Eerst werd vooral gewerkt met extra begeleiding of aparte voorzieningen voor jongeren met problematiek. Nu kijkt men juist meer naar het onderwijs zelf: hoe kunnen we in de klas, door de docent en de studieloopbaanbegeleider, jongeren meer preventief en meer onderwijs-nabij helpen? De vragen van nu gaan over het omgaan met diversiteit in de klas, flexibilisering van het onderwijs en van de diplomering, nieuwe vormen van stages en werkend leren. In sommige gevallen kan de docent het zelf aan, soms dient gewerkt te worden aan professionalisering van docenten en soms is simpelweg aanvullende hulp naast de docent in de klas noodzakelijk.”

Het doel is te komen tot optimalisatie van het pedagogisch klimaat; een vernieuwende impuls die
ruimte biedt aan leerlingen, studenten en docenten zodat zij de kans hebben om tot een goede
ontwikkeling te komen. Zo wordt ruimte en rust gecreëerd en aanvullende kennis geboden om daarmee een optimaal leef- en leerklimaat te ontwikkelen voor leerlingen en personeel.
“Passende en kwalitatief goede LOB hoort ook bij het op orde hebben van de basis.

Studiekeuze blijft een belangrijke reden dat jongeren voortijdig uitvallen. Het realiseren van kwalitatief goede LOB is makkelijker gezegd dan gedaan. LOB is een vak, misschien wel meer voor de docent/begeleider dan de student/leerling. Nog te vaak wordt LOB in het vmbo en mbo door een docent ‘erbij gedaan’, en wordt het als een losse activiteit gegeven dat moet worden afgevinkt. En vindt er te weinig reflectie plaats samen met de student/leerling.”

Dit betekent dat we met deze maatregel inzetten op professionalisering. We willen docenten en begeleiders informeren, motiveren en professionaliseren. Vervolgens bieden we mogelijkheden om scholingsvragen financieel te ondersteunen, m.n. op de volgende 3 punten:
• Optimalisatie leerklimaat: Het leerklimaat, de basis, versterken en aanpassen aan die veranderende omgeving door initiatieven te steunen die het voor jongeren aantrekkelijk maken en hen houvast geven.
• LOB:  Verkeerde studiekeuze en switchgedrag zijn nog steeds belangrijke redenen voor uitval. Kwalitatief goede LOB is een essentieel onderdeel aan de basis van de ontwikkeling van jongeren. We werken aan een beter regionale LOB met meer inhoudelijke afstemming.
• Verzuimmaatregelen: Bestaande activiteiten worden versterkt en er wordt ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven.

Wat is de activiteit?
De basis is het informatie- en communicatietraject van waaruit deelnemers een gerichte
ontwikkelingsvraag voor hun (onderwijs-)organisatie formuleren. Dit traject biedt ook de partners
rondom het onderwijs die mogelijkheid waardoor een kruisbestuiving en soms overlap ontstaat met andere maatregelen. De 3 fasen van dit informatie- en communicatietraject worden hieronder beschreven en zijn gericht op het betrekken en in beweging houden van alle onderwijspartners in brede zin, dus ook daar waar het primair onderwijs betrokken kan worden, zal Ferm daar actief op inzetten.

Fase 1:   Masterclasses aanbieden in het najaar van 2020 om te inspireren. Deze fase leidt tot een aanbod en een vraag voor studiedagen voor docenten, scholen, zorginstellingen, gemeenten en aanverwante partners. Ferm gaat met de scholen in gesprek over de VSV cijfers. Scholen met lage VSV cijfers kunnen inzicht geven in wat ze doen om dat te doorbreken. Scholen met hoger(re) VSV cijfers worden gesteund in hun aanpak daar tot verandering te komen. Dat kan leiden tot een vraag om ondersteuning bij professionalisering en ontwikkeling.

Fase 2: (Mede) investeren in de professionalisering in het onderwijs. Deze fase leidt tot een ontwikkelingsplan binnen het onderwijs en nieuwe masterclasses voor bestuurders en schoolleiders.

Fase 3: Plannen voor en in het onderwijs helpen ontwikkelen. Gedurende deze fase kunnen we de
ontwikkelingen in het onderwijs ondersteunen, onder andere door het aanbieden van fte om
experimenteerruimte te creëren.

Aantallen: Op hoeveel verschillende deelnemers wordt deze maatregel maximaal
ingezet gedurende de looptijd van de subsidieregeling?
Het aantal nieuwe vsv-ers in de regio bedroeg 771 in 2018-2019 (VO+MBO).
Met deze maatregel beogen wij alle jongeren in het VO (VMBO, HAVO, VWO) en MBO te bereiken, direct of indirect. Dit zijn er 36.000 verdeeld over: VO: 25.000 en MBO 11.000, woonachtig in deze regio.