Menu openen Menu sluiten

Ferm richt zich op vroegtijdige schoolverlaters in de stedendriehoek.

Onze missie

De missie van Ferm is ‘het samenbrengen van expertise uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en gemeente (leerplicht/RMC/jeugdzorg/participatie) opdat iedere jongere in de regio Stedendriehoek een onderwijs en/of arbeidsmarkttraject op maat wordt aangeboden zodat elke jongere optimale kansen heeft om zijn of haar plek in de maatschappij te realiseren/te vinden.’

De regio Stedendriehoek heeft haar jongeren nodig, zij zijn de toekomst. Geen enkele jongere zou op de reservebank moeten zitten. Succes voor de jongere gaat niet alleen over het behalen van een diploma (startkwalificatie), maar ook over het optimaliseren van passende en duurzame arbeidsplekken bij de kwaliteiten en talenten van de jongere. Op deze manier wil Ferm stimuleren dat elke jongere op de voor hem/haar juiste plek (school, werk, dagbesteding) terecht komt. Daarnaast heeft Leerplicht/RMC een belangrijke rol als schakel tussen de verschillende betrokken partijen.

De visie van Ferm is: “Gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid door het delen en verbinden van expertise en het bundelen van (verschillende) middelen, met sympathie en ruimte voor lokale verschillen. Het perspectief en de mogelijkheden van de jongere zijn daarbij het vertrekpunt.”

Samen verantwoordelijk vertaalt zich dan in de volgende uitgangspunten:
– Van problematiseren naar normaliseren
– Hoe preventiever, hoe beter
– Terug naar de bedoeling
– Samen is ook echt samen en ook met ouders

Gezondheid breed op de agenda
Dit Regionale Programma sluit op velerlei gebieden aan bij de landelijke nota ‘Gezondheid breed op de agenda’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dan met name bij
Gezondheidsvraagstuk C: Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. In deze nota wordt een domein-overstijgende benadering gekozen.

Doelen van het regionale plan
Kwalitatief resultaat:
– Preventief: Bij het nastreven van het voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten is het relevant dat kinderen en jongeren actief en voor hen betekenisvol mee kunnen doen in het onderwijs en in de samenleving. Zodoende leren zij veerkrachtig omgaan met diversiteit in die samenleving en hun eigen beperkingen. Diversiteit betekent verschillen in etnische identiteit, geslacht, sociaal- economische positie, de taal die men van huis uit spreekt en de mogelijkheden en beperkingen die iemand heeft. Deze verschillen zorgen voor individuele ondersteuningsbehoeften bij elke jongere. Het kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften door de betrokken professional wordt bevorderd door differentiatie, een positief klassen- en schoolklimaat en betrokkenheid van het gezin en de omgeving van de jongere. De maatregelen die genomen moeten worden om te komen tot optimale ontwikkeling moeten niet probleemgericht zijn. Het is van belang dat er preventief gehandeld wordt. Hierop zet Ferm in tijdens deze VSV-periode. Dit is voelbaar bij alle onderwijstypen en indien nodig ook in het PO.
– Curatief: door voortijdig uitgestroomde jongeren wordt ervaren dat hun leefomgeving erop gericht is hen in een positie te stellen om alsnog volwaardig te participeren in de maatschappij, indien mogelijk door het behalen van een startkwalificatie.
Kwantitatief resultaat: het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de regio wordt teruggedrongen van 771 voorlopige uitvallers in 2019 naar niet meer dan 611 jongeren per jaar in 2024. Met dit aantal dragen wij bij aan de landelijke doelstelling.

Visie

Gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, door het delen en verbinden van expertise en het bundelen van (verschillende) middelen, met sympathie en ruimte voor lokale verschillen. Het perspectief en de mogelijkheden van de jongere zijn daarbij het vertrekpunt.
Samen verantwoordelijk vertaalt zich dan in de volgende uitgangspunten:

  • de jongere en zijn/haar (school)loopbaan staat centraal;
  • (dreigende) problematiek/uitval wordt vroegtijdig herkend en opgepakt;
  • de eigen kracht van de jongere wordt versterkt
  • de jongere is eigenaar van zijn problemen;
  • voor jongeren in een kwetsbare positie is maatwerk nodig;
  • één kind, één gezin, één plan, één casusmanager
  • een  integrale verbonden aanpak is van belang bij het ondersteunen van de jongere bij zijn schoolloopbaan.

Ferm team

Het programmateam denkt graag met u mee bij de VSV-aanpak in uw school, in uw gemeente of instantie. Dat kan op verschillende manieren: door het verbinden van personen, het leveren van informatie of de inbreng van expertise, beschrijvingen van good practices, het leggen van contacten, het organiseren van thema-activiteiten enz.

Ferm Programmateam:
Jessica Heidekamp            Secretariële ondersteuning – j.heidekamp@ferm-s3h.nl
Ria van Helden                    Programmamanager – r.vanhelden@ferm-s3h.nl
Cindy Kamp                         RMC regio coördinator – c.kamp@ferm-s3h.nl
Valentijn van Waalwijk        Projectleider – v.vanwaalwijk@ferm-s3h.nl

Plusvoorziening:
Sandra Schotgerrits            Coördinator – s.schotgerrits@ferm-s3h.nl

Algemeen:
info@ferm-s3h.nl

Onze maatregelen

Onderwijs

Hiermee willen we het leerklimaat voor jongeren optimaliseren, scholing of professionalisering van teams in VSO PRO VO en MBO mogelijk maken. Ook het PO kan betrokken worden als er raakvlakken zijn.

Lees meer

Jongeren

Deze maatregel is gericht op jongeren in een kwetsbare positie, jongeren in het VO en het MBO die de overstap maken naar een andere school of schooltype en op oud vsv-ers die terug naar school willen.

Lees meer

Civil society

Samenwerking en versterking van de hele omgeving van de jongere. Problemen minimaliseren en in de natuurlijke pedagogische omgeving een oplossing zoeken.

Lees meer

Doorstroom

Samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten verbetert de stroom van kwetsbare jongeren van onderwijs naar een passend vervolg.

Lees meer